گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی – بخش ششم

برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، بیست و سوم آوریل  ۲۰۱۸ | محورهای برنامه، استنتاج به قصد بهترین تبیین، داروینیسم

1 thought on “گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی – بخش ششم

Leave a Reply