گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی | بخش سی و یکم

آیا تکنولوژی جهان ما را به جای خطرناکی تبدیل خواهد کرد؟

نگاهی به واقعیت مجازی و تکنوفوبیا
سریال آینه سیاه چه می گوید؟

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *