گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی | بخش بیست و هفتم

مهبانگ | برنامه روز نوزدهم نوامبر

آیا “اکتشاف علمی” همیشه محصول تفکر دقیق و منظم است؟

لینک این برنامه در فیسک بوک بنیاد آینه

Leave a Reply