گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی | بخش بیستم

مهبانگ | برنامه روز دهم سپتامبر 2018

افغانستان تاریخ پر پیچ و خمی را پشت سر گذاشته است. دهه ها جنگ و بنیادگرایی، این کشور را به یک جامعه عجیب و با بافتی پیچیده تبدیل کرده است. در برنامه روز دهم سپتامبرمهبانگ (تلویزیون آینه) میهمانی داشتیم از افغانستان و درباره خرافات، کهنه پرستی ، باورهای شبه علمی و جادوگری و فالگیری و رمالی در افغانستان صحبت کردیم

آیا آموزش و توسعه، گسترش تفکر نقادانه و مطالعه ، آینده روشنی برای افغانستان رقم خواهد زد؟ نقش روشنفکران و متفکران افغان در این توسعه چیست

برنامه مهبانگ
کانون پرورش افکار
برنامه از دکتر علی نیری

 

لینک یوتیوب این برنامه

Leave a Reply