گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی – بخش پنجم

برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، نهم آوریل ۲۰۱۸

:محورهای برنامه

سوءاستفاده برنامه های فریب عمومی از فیزیک کوانتومی

قانون جذب

پست مدرنیسم

 

:این برنامه در یوتیوب

Leave a Reply