گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی | بخش آخر

از عمر جهانی که در آن زندگی می‌کنیم حدود سیزده میلیارد و هفتصد میلیون سال گذشته، درباره این جهان خیلی چیزها می‌دانیم و خیلی چیزها هم نمی دانیم. قبل از بیگ بنگ چه بوده است؟ چرا نمی توانستیم در جهانی جوان‌تر از ده میلیارد سال وجود داشته باشیم؟ جهان ما چند بعدی است؟ آیا جهان مرز دارد؟ ابعاد اضافی این جهان کجا پنهان شده‌اند؟ نظریه کالوتسا-کلاین در یکپارچه سازی دو نیروی بنیادین گرانش و الکترومغناطیس چه بود؟ سیاهچاله ها کجا هستند؟ نظریه ابرریسمان چیست؟ گرانش در نسبیت عام به چه معناست؟ مکانیک کوانتومی چه ارتباطی به کیهان شناسی دارد؟

 

Leave a Reply