کیهان ماتریکسی: آیا جهان هستی یک واقعیت شبیه سازی شده است؟

کتاب در دست تالیف

انسان در طول تاریخ دو سیلی از نظریه های علمی خورده است. اولین سیلی را  کپرنیک بر صورت باورهای انسان نواخت. بشر فهمید که زمین نه تنها مرکز کائنات نیست بلکه هیچ جایگاه ویژه ای در کیهان ندارد. سوزنی است در انبار کاه‌. سیلی دوم را داروین نواخت. انسان دریافت که نه تنها اشرف مخلوقات نیست، بلکه حتی با برنج و ماهی نیز منشا یا نیای مشترک دارد. این واقعیت دردناک باعث شد که انسان، دیدگاه خود را درباره جایگاهش در جهان از بیخ و بن تغییر دهد. من فکر می کنم شاید سیلی سومی هم باقی مانده باشد و بشر روزی دریابد که تمام زندگی اش، تمام تاریخ، فرهنگ، تمام کیهان و ۹۳ میلیارد سال نوری جهان قابل مشاهده با تمام پیچیدگی هایش، حتی نوت های سمفونی شماره ۸ شوبرت، درون یک شبیه سازی عظیم‌ از واقعیت گذشته است. سومین سیلی، پروژه فهم ما از جهان را تکمیل خواهد کرد و تمدن انسانی را از میان خواهد برد. هراس از معرفت یعنی این.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *