نقش هوش مصنوعی در مصاحبه‌های شغلی و فرایند استخدام متقاضیان

فناوری هوش مصنوعی به تدریج جای خود را در جنبه‌های مختلف زندگی بشر، از جمله در بازار کار، باز کرده است. تعداد کارفرمایانی که در مصاحبه‌های شغلی و فرایند استخدام متقاضیان از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند مدام رو به افزایش است.