مرکز عالم کجاست؟

ممکن است به نظر برسد که نقطه وقوع مهبانگ، مرکز واقعی و وسط گیتی باشد، اما واقعیت این است که کیهان ما هیچ مرکز و همچنین هیچ لبه انتهایی ندارد. یادداشتی از عرفان کسرایی، پژوهشگر دکتری فلسفه کیهان‌شناسی در دانشگاه بن آلمان.