فعالان افراطی محیط‌ زیستی، اسیر احساسات یا تابع عقلانیت؟

اقدامات گروه‌های افراطی محیط ‌‌زیستی، مانند تخریب آثار هنری یا ایجاد راه‌بندان و سیمان ریختن در زمین‌های گلف به چه میزان با شناخت علمی از واقعیت تغییرات اقلیمی همخوانی دارد؟ یادداشتی از عرفان کسرایی، پژوهشگر مطالعات علم.

Leave a Reply