زوال سیاسی و اختناق، زمینه ظهور فرقه های جدید مذهبی

Tavaana: E-Learning Institute for Iranian Civil Society توانا: آموزشکده جامعه مدنی ایران لینک این برنامه در فیس بوک موسسه توانا

برخی جامعه شناسان بر این باورند که در شرایط زوال سیاسی و اجتماعی، میل به ظهور منجی در جامعه به گونه کاملا معناداری افزایش می یابد. در چنین شرایطی ، به خصوص در بین بدنه مذهبی جامعه، دعاوی خدایی و پیامبری و امام غایب بودن از هر سو شنیده می شود و هر یک از این منجیان آخرالزمانی یا راهبران عرفانی خود را تنها راه نجات می نامند. این مساله در سالهای اخیر در ایران نیز روز به روز در حال گسترش بوده و ظهور فرقه های مذهبی و یا عرفانی و یا مدعیان خدایی یا امام زمانی تبدیل به یک روال عادی شده است. اگر دهه های پیش از انقلاب مدعیان امامت نظیر سید غضنفر وزیری ظهور می کردند پس از انقلاب اسلامی افرادی مانند ابراهیم میرزایی ، ایلیا میم یا احمد الحسن یا دکتر سایان و بسیاری دیگر ظاهر شده اند و هر یک خود را مرشد و راهبر یا حتی منجی آخرالزمان ، سبیل حق و عدالت و راه نجات می دانند. شکل گیری چنین فرقه ها و گروه های مذهبی و میل به ظهور منجی در شرایط بن بست سیاسی و اختناق، به ما چه می گوید؟

لینک فیس بوک این برنامه

Leave a Reply