خطرات علم و تکنولوژی برای حیات بشر: مهندسی ژنتیک، انرژی هسته ای، تغییرات آب و هوایی

تک تک خطراتی که جهان با آن روبروست ریشه در علم دارد و در عین حال، تک تک چاره هایی که می تواند جهان را نجات دهد نیز ریشه در علم دارد.

(آیزاک آسیموف)

 

موضوع برنامه: خطرات علم و تکنولوژی برای حیات بشر

 

Leave a Reply