جنگ بیولوژیکی چیست؟

جنگ بیولوژیکی چیست؟ از نظر دانشمندان و محققان، آیا ممکن است ویروس کرونا ساخته دست بشر باشد؟ بررسی این موضوع در گفت‌وگو با عرفان کسرایی، پژوهشگر مطالعات علم و فناوری

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *