تاثیر شیوع ویروس کرونای جدید بر علم و باور دینی | بی بی سی فارسی

برنامه شصت دقیقه شانزدهم فروردین هزار و سیصد و نود و نه

 

 

Leave a Reply