آیا پیش از بیگ‌بنگ چیزی وجود داشته است؟

بر اساس کیهان‌شناسی مدرن، عالم ما حدود ۱۳.۷ میلیارد سال پیش متولد شده و همه چیز حتی خود فضا یا زمان محصول مهبانگ است. اما آیا پیش از مهبانگ چیزی وجود نداشته؟ عرفان کسرایی، پژوهشگر مطالعات علم، نگاهی انداخته به این پرسش.

Leave a Reply