آیا غذاها واقعا طبع سرد و گرم دارند؟

 

  • آیا علم جدید مفاهیمی مانند بلغم و سودا را تایید می کند؟
  • اگر سردی و گرمی مفاهیمی خیالی هستند،چرا ظاهرا کار می کنند؟

 

 

Leave a Reply