آیا زمان صرفا یک توهم ناشی از درهم‌تنیدگی کوانتومی است؟

بر اساس یک نظریه جدید، زمان ممکن است نه جنبه‌ای اساسی از واقعیت گیتی، بلکه صرفا توهمی باشد که در نتیجه درهم‌تنیدگی کوانتومی ایجاد شده است. یادداشتی از عرفان کسرایی، پژوهشگر دکتری فلسفه کیهان‌شناسی در دانشگاه بن آلمان