گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی | بخش بیست و یکم

مهبانگ | برنامه روز بیست و چهارم سپتامبر 2018

قصه‌های مذهبی چگونه ساخته شده اند؟ قصه نصف شدن ماه، شفا دادن نابینا، صحبت کردن انبیاء و اولیاء با حیوانات، حرف زدن با اژدها را چه کسانی ساخته اند؟

 

بخش نخست

بخش دوم

Leave a Reply