گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی – بخش چهارم

برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، دوم آوریل ۲۰۱۸

:محورهای برنامه

عقلانیت و منطق در روش علمی

علم به مثابه نهاد و نگاهی به موانع توسعه علم در ممالک خاورمیانه

Leave a Reply