گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی | بخش بیست و ششم

مهبانگ | برنامه روز دوازدهم نوامبر  2018

یک قانون بر همه دگرگونی های طبیعت فرمان می راند: قانون دوم ترمودینامیک!

⬅️ کانون پرورش افکار | برنامه ای از دکتر علی نیری

◀️هیچ قسمتی از علم به اندازه قانون دوم ترمودینامیک در آزادسازی روح آدمی سهم نداشته و در عین حال کمتر بخشی از علم به اندازه آن مبهم باقی مانده است. (“قانون دوم، انرژی-آشوب-شکل” پیتر اتکینز)

لینک این برنامه در فیس بوک بنیاد آینه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *