حکومت ایران تا کجا به اختلال در اینترنت ادامه خواهد داد؟

حکومت ایران از آغاز اعتراضات سراسری تاکنون دسترسی به اینترنت را بارها و بارها قطع یا مختل کرده است. آیا جمهوری اسلامی اساسا قادر است دسترسی مردم به اینترنت را به کلی قطع کند و با کمک شرکت‌های وابسته، اینترنت ملی راه‌اندازی کند؟

Leave a Reply