گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی بخش یازدهم

برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، یازدهم ژوئن ۲۰۱۸

:محورهای برنامه

تئوری های توطئه و برنامه های فریب عمومی راه رفتن روز زغال گداخته، جابجایی اشیاء با نیروی ذهن، رد سفید دنباله هواپیماها، فرود انسان بر روی ماه، فراماسونری

لینک این برنامه در یوتیوب

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.