می‌توان به علم و تکنولوژی امیدوار بود؟ برنامه پرگار ، تلویزیون بی بی سی فارسی | سپتامبر 2017

  در عصری زندگی می‌کنیم که درگیر یک تناقض بزرگ است، هر روز خبرهای ناگوار از جنگ و زوال محیط زیست و بحران های دیگر می شنویم ولی هر روز …