گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی – بخش نخست

برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، شماره پنج ، پنجم ماه مارس ۲۰۱۸ :محورهای این برنامه  روش علمی چیست پیشرفت علم از دیدگاه تکامل زیست شناسی آیا علم اشتباه می‌کند؟ علم با …

فیلسوفانه تا قطب

نشریه درایش امروز زیست، سال اول | شماره چهارم| آذر ماه1395 نشریه گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان  گفتگو با عرفان کسرایی   یکی از طرح های آینده ام هم این است که …