گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی | بخش بیست و هفتم

مهبانگ | برنامه روز نوزدهم نوامبر

آیا „اکتشاف علمی“ همیشه محصول تفکر دقیق و منظم است؟

 

لینک این برنامه در فیسک بوک بنیاد آینه

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.