گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی بخش هجدهم

برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، بیستم آگوست  ۲۰۱۸ | محورهای برنامه: تکنولوژی های آینده، آینده پژوهی، انتقال آگاهی انسان به کامپیوتر مهمانان برنامه: دکتر تقی کیمیایی اسدی متخصص مغزو اعصاب | …

گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی بخش شانزدهم

برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، سی ام جولای ۲۰۱۸ | محورهای برنامه : مغالطات منطقی در مباحث علمی و مذهبی و سیاسی لینک این برنامه در کانال یوتیوب برنامه مهبانگ لینک …

گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی بخش دوازدهم

برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، بیست و پنجم ژوئن ۲۰۱۸ :محورهای برنامه نگاهی به فلسفه سیاسی کارل پوپر، مروری بر کتاب ساختار انقلاب های علمی توماس کوهن، تحول انگاره ها و پارادایم …

گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی بخش یازدهم

برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، یازدهم ژوئن ۲۰۱۸ :محورهای برنامه تئوری های توطئه و برنامه های فریب عمومی راه رفتن روز زغال گداخته، جابجایی اشیاء با نیروی ذهن، رد سفید دنباله …